Tips belastingbesparing

Belastingbesparing 

  Hieronder een lijst met veel voorkomende besparingsmogelijkheden.

Algemeen

 • Op tijd betalen en snel aangifte doen. Voorkomt boetes en hoge rentes.
 • Als ondernemer / ZZP’er betaal je over het algemeen minder belasting dan in loondienst.

 

Inkomstenbelasting (algemeen)

 • Gezamenlijke aftrekposten goed verdelen bij fiscale partners. Aftrekposten toerekenen aan degene met het hoogste salaris.
 • Vaak kan de verdeling bij fiscale partners zo worden ingesteld dat je gebruik kunt maken van de aanslaggrens van € 45. Een klein, maar prettig voordeel. Elke euro telt.
 • Alle mogelijke aftrekposten meenemen (alimentatie, giften, studiekosten, monumentenpanden, zorgkosten etc.). Met name op het gebied van zorg zijn er wel minder mogelijkheden dan vroeger.
 • Vergeet niet om tijdig toeslagen aan te vragen en stop te zetten (zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag).
 • Middeling toepassen bij sterk schommelende inkomsten over de jaren heen.
 • Ervoor zorgen dat alle heffingskortingen geclaimd worden (bijv. inkomensafhankelijke combinatiekorting bij kleine kinderen en ouderschapsverlofkorting).
 • Ook afsluitprovisie, advieskosten en kosten hypotheekakte aftrekken bij een lening voor de eigen woning.
 • Soms correctie Woz-waarde mogelijk in Box III (bij verhuur onder huurbescherming en bij erfpachtconstructies).

 

Inkomstenbelasting (ondernemers)

 • Ondernemersaftrekken claimen (zelfstandigenaftrek en indien van toepassing startersaftrek).
 • Waar mogelijk inkomen toerekenen aan de meewerkende partner.
 • Investeringsaftrek claimen. Let op timing investeringen in verband met kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. En doe tijdig aanvraag EIA/ MIA/VAMIL bij investeringen in hiervoor aangewezen duurzame materiële vaste activa.
 • Alle kosten meenemen. Zoals gemaakte zakelijke kilometers met privé-auto à € 0,19. Geen zakelijke bonnetjes vergeten in te boeken.
 • Energiezuinig auto’s hebben lagere bijtelling. Regeling wordt steeds verder versoberd.
 • Herinvesteringsreserve niet vergeten toe te passen.
 • Zorg dat de arbeidsongeschiktheidspremies, pensioenpremies en lijfrente die je betaald aftrekbaar zijn en trek ze dan ook af.

 

Vennootschapsbelasting

 • Vanuit fiscaal oogpunt is het beter niet te snel de BV in te gaan. Overigens zijn er soms andere redenen om dat wel te doen.
 • Salaris DGA moet minimaal bepaalde hoogte hebben, maar bij voorkeur ook niet te hoog (kost loonbelasting).
 • Bij meerdere BV’s fiscale eenheid aangaan om winsten en verliezen te kunnen verrekenen over vennootschappen heen. Let wel op tegenargumenten. Dus laat u goed adviseren.
 • Als niet gekozen wordt voor fiscale eenheid beseffen dat de winst per bv enigszins fiscaal geoptimaliseerd kan worden binnen de grenzen van het zakelijke.
 • Overeenkomsten met zakelijke voorwaarden opstellen voor leningen en andere rechtsverhoudingen, zodat later geen discussies ontstaan met de fiscus met evt. pijnlijke naheffingen tot gevolg.
 • Te verrekenen verliezen niet laten verdampen.
 • Bent u nagegaan of er mogelijkheden zijn om activa af te waarderen? Is de voorziening voor dubieuze debiteuren en incourante voorraden wel volledig?
 • Is er vooruitgefactureerde omzet?

 

Overdrachtsbelasting / dividendbelasting

 • Ook hier zijn afhankelijk van de situatie mogelijkheden. Laat u goed adviseren en de situatie beoordelen.

 

Omzetbelasting

 • Geen zakelijke bonnetjes vergeten in te boeken. Elke euro telt.
 • Kleine ondernemersregeling (KOR) niet vergeten, indien van toepassing.
 • Als er veel buitenlandse btw wordt betaald, zijn er afhankelijk van de omvang en het soort kosten mogelijkheden om deze btw terug te vorderen. Voorbeeld; getankte diesel in het buitenland.
 • BTW terugvragen van debiteuren die definitief failliet zijn.
 • Bij aanschaf zonnepanelen zijn er soms mogelijkheden om btw terug te vragen.

 

Loonbelasting

 • WBSO-regeling (speur- en ontwikkelingswerk). Doe de aanvraag tijdig.
 • Premiekorting gehandicapten / oudere werknemers en jongere werknemers met doelgroepverklaring toepassen. Vanaf 2017 ook korting voor werknemers met lage lonen.
 • Goed kijken naar gebruik en vastleggingen bestelauto’s en voorkomen dat er grote naheffing op dit punt komt.
 • Vrije ruimte van de werkkostenregeling maximaal benutten.

 

Erfbelasting / schenkingsrecht

 • Testament laten beoordelen en waar nodig aanpassen.
 • Schenken tijdens leven.
 • Let op bij overdracht of vererving bedrijf aan kinderen; hier tijdig over nadenken.

 

Internationaal

 • Veel planningsmogelijkheden die vaak complex zijn. Doel is om dubbele belastingen te voorkomen en winst/inkomsten/vermogen te laten belasten in het land met het laagste tarief. Maak gebruik van specialisten, ondanks de prijs.

 

Dit was het wel zo’n beetje. Doe er je voordeel mee. Als iets niet duidelijk is of je wilt er meer van weten, neem even contact op.

Contact opnemen?

 

Frank de Jong

(06) 30 56 69 97

info@frankaccountancy.nl